Δικαιώματα καταναλωτή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του www.oinotypo.gr και συγκεκριμένα για να παραγγείλετε προϊόντα της εταιρείας μας, καλείστε να δημιουργήσετε αρχικά έναν λογαριασμό και εν συνεχεία να συμπληρώσετε την προβλεπόμενη φόρμα παραγγελίας, όπου θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας κ.α.

Σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου ( ενδεικτικώς Οδηγίες 2000/31/ΕΚ και 95/46/ΕΚ, Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει), το www.oinotypo.gr δεσμεύεται και δηλώνει ρητώς ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη ή παράνομη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ότι αυτά θα παραμείνουν απόρρητα και ότι με κανέναν τρόπο δεν θα κοινοποιεί, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο δημόσιες αρχές.

Το www.oinotypo.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών– πελατών  που περιέρχονται σ’ αυτό κατά την υποβολή της παραγγελίας τους, προκειμένου να επικοινωνεί άμεσα μαζί τους σχετικά με την ολοκλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας τους. Περαιτέρω, το www.oinotypo.gr δύναται να διατηρεί σε αρχείο, να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της συναλλακτικής μας σχέσης, καθώς επίσης για λόγους στατιστικούς ή επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του. Κάθε χρήστης/πελάτης του www.oinotypo.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή και αντίρρησης στην περεταίρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11-13 Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε