Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το www.oinotypo.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας  με την επωνυμία Μαντζιώρου Δ. Κωνσταντίνα που εδρεύει στην οδό Χαρ. Τρικούπη 98 – 11472 – Εξάρχεια , Αθήνα , Τηλ-FAX: 210.3388.577 στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Μαντζιώρου Δ. Κωνσταντίνας, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.oinotypo.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.oinotypo.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να τροποποιεί μονομερώς μέρη, στοιχεία και διατάξεις των παρόντων όρων καθώς και του περιεχομένου του ιστότοπου της οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη άνευ προηγούμενης ενημέρωσης, συγκατάθεσης ή συναίνεσης τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν δεσμευτικές νομοθετικά υποχρεώσεις της εταιρείας και δίχως να επηρεάζονται ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση το oinotypo.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης τους. Οποιαδήποτε σύμβαση πραγματοποιεί το oinotypo.gr χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε πλήρως (γραφή και ανάγνωση).

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας από ανηλίκους, ήτοι από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οι χρήστες του εν λόγω ιστότοπου υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.oinotypo.gr δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου, των στοιχείων και των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, με την προϋπόθεση ότι προέρχονται αποκλειστικά από το ίδιο και από τους συνεργάτες του και ουδεμία ευθύνη φέρει για την πληρότητα και εγκυρότητα πληροφοριών και στοιχείων που αναμεταδίδονται και αναπαράγονται από τρίτες πηγές στην ιστοσελίδα του.Ο εν λόγω ιστότοπος ενδεχομένως να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους ιστότοπους. Το www.oinotypo.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σ’ αυτές αποκλειστικά με δική του ευθύνη.Το www.oinotypo.gr δεν παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των πελατών ως προς τη διαθεσιμότητα τους. Το www.oinotypo.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του έναντι των πελατών εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και άρτια λειτουργία του παρόντος ιστότοπου και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή ιούς που παρουσιασθούν στους χρήστες που σχετίζονται με την λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση το www.oinotypo.gr δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες του εν λόγω ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται δυνάμει των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσης του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το oinotypo.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού Let’s Encrypt. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.oinotypo.gr, αποτελεί   σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994,  ως ισχύει.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, ανανέωση ή μεταβολή τους και το σύνολο των εν γένει συναπτομένων συμβάσεων διέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του Ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.3587/2007, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πώληση προϊόντων εξ αποστάσεως, όπως και οι σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών νομικής φύσεως που τυχόν θα προκύψουν και δεν θα επιλυθούν φιλικά από την επίσκεψη ή χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και των συναπτομένων συμβάσεων εξ αποστάσεως καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε

Προσφορά
Original price was: €220,00.Current price is: €187,00.